Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Thứ năm - 13/04/2017 22:45
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
 

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN II
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:   43 /KH – BVII  

Bảo Lộc, ngày 28   tháng 01  năm 2016

 
 
KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính năm 2016
 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính(CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2016 của tỉnh Lâm Đồng;
Thực hiện Quyết Định số 13/QĐ-SYT ngày 14/01/2016 của Sở Y tế về việc Ban hành Kế hoạch CCHC của ngành Y tế năm 2016;
Thực hiện kế hoạch CCHC năm 2016 của Ngành Y tế Lâm Đồng.
Bệnh viện II Lâm Đồng xây dựng kế hoạch CCHC năm 2016 như sau:
I. MỤC TIÊU:
1.      Mục tiêu chung:
Cải cách thủ tục hành chính trong bệnh viện nhằm tạo sự thuận lợi, dễ dàng khi người bệnh được tiếp cận với dịch vụ y tế nhưng vẫn phải đảm bảo việc tuân thủ các quy định quản lý nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong khám, chữa bệnh.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, của Bệnh viện II Lâm Đồng.
2.      Mục tiêu cụ thể:
Các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành tiếp tục được rà soát và từng bước hoàn thiện, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, cụ thể, kịp thời và khả thi; tạo môi trường thật sự thông thoáng, thuận lợi, minh bạch cho các hoạt động về lĩnh vực khám chữa bệnh.
Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị; triển khai thực hiện đày đủ, kịp thời các văn bản QPPL do trung ương và tỉnh ban hành; Cụ thể thực hiện đạt 100% kế hoạch tham mưu ban hành văn bản QPPL; Rà soát hệ thống văn bản QPPL kịp thời đạt 100% kế hoạch đúng quy định.
Tổ chức thực hiện các mục tiêu trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính ( TTHC): Ban hành Quyết định kiện toàn ban cải cách hành chính năm 2016; Xây dựng ban hành kế hoạch CCHC năm 2016, thực hiện 100% kế hoạch, các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC thực hiện theo thẩm quyền Bệnh viện hoặc kiến nghị Sở Y Tế sửa đổi, bổ sung, bải bỏ; TTHC được cập nhật, bổ sung 100% công khai minh bạch trên Website Bệnh viện; Tiếp nhận xử lý đúng quy định 100% nội dung phản ảnh, khiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền Bệnh viện giải quyết.
Bố trí công chức theo đúng quy định của vị trí việc làm và ngạch công chức, thực hiện đạt 100% kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCVC năm 2016.
Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tiếp tục được thực hiện tại cơ quan, bảo đảm tỉ lệ hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ qua TTHC đạt trên 80%.
Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến liên hệ công tác tại bệnh viện; xóa bỏ những TTHC rườm rà, quan liêu gây phiền hà.
Xây dựng kế hoạch đạt 100% ứng dụng  công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện năm 2016.
Xây dựng mối quan hệ thân thiện gần gũi giữa đội ngũ Y- Bác sĩ và nhân dân trong quá trình khám chữa bệnh, đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ y tế đạt trên 60%.
Hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước tại Bệnh viện, nâng cao hiệu quả công việc, năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu, số lượng thông qua các biện pháp, hình thức thiết thực, cụ thể, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực thi công vụ, phục vụ bệnh nhân và nhân dân
Góp phần phấn đấu chỉ số CCHC năm 2016 của Sở Y Tế tăng trên 2% so với năm 2015, nâng cao hiệu lực quản lý chất lượng mọi mặt công tác của Ngành.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:
Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định đã được xác định; cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên gọn nhẹ, hiệu quả hơn, phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn.
1.Công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành:
Đảng ủy Bệnh viện và các trưởng khoa phòng tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính đến các Khoa, Phòng trong Bệnh viện, có biện pháp cụ thể.
Tiếp tục xác định trọng tâm cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ CBCCVC; gắn công tác CCTTHC với công tác thi đua khen thưởng.
Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra định kỳ và đột xuất; đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu đơn vị, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc triển khai CCHC.
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức. Xây dựng văn bản Quy định tiếp Dân, đối thoại trực tiếp với các cá nhân tổ chức  kịp thời tuyên truyền, giải quyết những phản ảnh, kiến nghị.
Tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành của kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.
2. Cải cách thể chế:
Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và chỉ đạo của các bộ ngành liên quan, của UBDN Tỉnh, Sở Y Tế Lâm Đồng về thực hiện các nhiệm vụ cải cách thể chế theo chương trình CCHC, tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản QPPL do cấp có thẩm quyền mới ban hành.
Nâng cao chất lượng việc ban hành các văn bản, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước phù hợp với tình hình của Ngành và đơn vị.
Tiếp tục rà soát các văn bản QPPL; sữa đổi, bổ sung, bải bỏ những văn bản không còn phù hợp theo thẩm quyền hoặc khiến nghị với cấp có thẩm quyền.
a) Nhân lực thực hiện CCHC: Thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC và “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” giúp tham mưu giúp việc về cải cách hành chính và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh bao gồm: Ban Giám Đốc, và trưởng các khoa phòng của Bệnh viện.
b) Cơ sở pháp lý: Tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định 93/2007/QĐ-TTg vủa Thủ tướng chính phủ về ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2016 của cơ quan nhằm triển khai kế hoạch KSTTHC của UBND Tỉnh;
c) Công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong CCHC:
- Tổ chức cho cán bộ viên chức học tập chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tổ chức cho CBCNV viết kế hoạch thực hiện việc học tập này theo chức năng chức trách của từng cá nhân.
- Tổ chức cho cán bộ viên chức học tập Thông tư 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử.
-Tổ chức cho cán bộ viên chức học các luật liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế ngành 1 đợt/năm tại Bệnh viện II Lâm Đồng.
d) Triển khai các Quyết định, Chỉ thị của cấp trên liên quan CCHC:
- Tiếp tục thực hiện Quyết định  1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện nhằm mục đích rút gọn thời gian chờ đợi khám chữa bệnh, giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Tiếp tục thực hiện Thông tư 19/2013/TT-BYT về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.
Xây dựng quy trình khám cho Người khám sức khỏe, chứng thương…để thực hiện nhanh, hợp lý, hợp pháp theo thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 06 tháng 5 năm 2013 về hướng dẫn khám sức khoẻ và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ban hành ngày 21/08/2015 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của người lái xe.
3. Cân đối ngân sách và đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị:
Cải cách tài chính công tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định của tỉnh, của Sở Y tế về chế độ chi phí ngân sách theo phân cấp. Nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với Bệnh viện sự nghiệp công lập nhằm cân đối ngân sách đầu tư đúng và hiệu quả như: Mở rộng và cải tạo khu chờ của bệnh nhân tại phòng khám, đầu tư ứng dụng tin học, …
4.Việc kiện toàn cải cách tổ chức bộ máy: 
Vai trò của Bệnh viện cần chuyển đổi dần sang cung cấp dịch vụ sự nghiệp tối thiểu, bảo đảm chất lượng phục vụ dịch vụ y tế theo yêu cầu cho toàn xã hội trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ của ngành là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân.
            Căn cứ vào chỉ tiêu gường bệnh, phân bổ chỉ tiêu gường bệnh cho các khoa phòng hợp lý theo nhu cầu nghiệp vụ chuyên môn. Trên cơ sở  gường bệnh sắp xếp biên chế, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện theo nội dung thông tư 18 của Bộ Y tế.
            Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà giành thời gian phục vụ người bệnh.
            Hoàn thiện lại quy chế làm việc quy định trách nhiệm quyền hạn cụ thể cho từng cán bộ viên chức của Bệnh viện.
            Kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định và thực hiện nhiệm vụ; hoàn thiện quy chế làm việc, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức và cơ chế phối hợp trong nội bộ các Khoa, Phòng của Bệnh viện.
5.Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
Đây là một nhiệm vụ và thách thức lớn, bởi công chức, viên chức được xem là một yếu tố quan trọng để thực hiện được các mục tiêu quốc gia đã đề ra. Xây dựng và phát triển năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần quan tâm đến một số vấn đề cơ bản sau:
Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức theo nguyên tắc chế độ việc làm đều nhằm đi đến kết quả cuối cùng là tạo ra được đội ngũ công chức, viên chức thực sự có năng lực, biết giải quyết các vấn đề được giao trên nguyên tắc kết quả, hiệu quả và chất lượng; nâng cao năng lực của cán bộ y tế về trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị.
Nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế.
Thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Bệnh viện.
Xây dựng Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2015-2020. Xác định cơ cấu công chức, viên chức theo đề án, đổi mới cơ chế đánh giá công chức trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ; xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức từ trưởng phó phòng và tương đương trở lên.
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo yêu cầu từng khoa phòng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo.
            Xây dựng kế hoạch tập huấn về cải cách hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh.
            Xây dựng kế hoạch thi tuyển Bác sỹ năm 2016 nhằm cung cấp cho một số khoa thiếu nhân lực đủ điều kiện phục vụ bệnh nhân.
            Phát động thi đua nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đề ra các sáng kiến, giải pháp ứng dụng trong chuyên môn và cải cách TTHC.
 6.Về cải cách hành chính công:
-Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.
- Xây dựng một cơ chế tiền lương, tiền trực và các chế độ hợp lý, sự tương đồng ở mức thỏa đáng ở các vị trí tương đương; căn cứ vào chất lượng công việc thể hiện sự cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác, bảo đảm công bằng trong nền công vụ.
-Thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; thực hiện hiệu quả Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
-Xây dựng các định mức về điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe, vật tư tiêu hao…
-Hạn chế quà biếu, tiếp khách từ nguồn ngân sách, chống lãng phí.
-Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, kỹ thuật cao trong bệnh viện, đảm bảo phục vụ tốt hơn sức khỏe của nhân dân.
 7.Hiện đại hóa nền hành chính:
-Tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thiện và phát triển các phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án, phần mềm quản lý viện phí, quản lý nhân sự, quản lý trang thiết bị, đồng thời xây dựng hệ thống mạng nội bộ, truy xuất thông tin một cách dễ dàng. Chuyển các văn bản nội bộ của Bệnh viện của các cấp trên đến các Khoa, Phòng qua hệ thống email, qua website bệnh viện
-Đưa phần mềm ứng dụng vào khoa khám bệnh- cấp cứu, rút ngắn các TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.
-Tiếp tục duy trì và phát triển Website bệnh viện, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin nhanh chóng, cập nhật các văn bản QPPL, văn bản hướng dẫn của bệnh viện đến toàn thể CBCCVC và người dân, tiến tới đăng ký khám chữa bệnh từ xa qua mạng.
-Triển khai công tác tập huấn, thực hiện lập hồ sơ công việc, công tác lưu trữ, công tác báo cáo, đồng thời liên hệ công việc, chỉ đạo tuyến thông qua email, website với các Bệnh viện tuyến dưới trực thuộc. Thực hiện công tác báo cáo, đồng thời liên hệ công việc, tiếp nhận sự chỉ đạo từ cấp trên thông qua email, website.
-Có kế hoạch cụ thể trong việc mua sắm, trang bị, sửa chữa các thiết bị cần thiết phục vụ cho việc ứng dụng tin học.
8. Thời gian và cách thức thực hiện
Chỉ đạo thực hiện có hệ thống từ Ban Giám Đốc đến toàn bộ CBCNV, tiến hành thường xuyên và liên tục nhằm mục đích phát hiện sai đâu sửa đó mà nòng cốt là các trưởng Khoa, Phòng.
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới mục tiêu: “Xây dựng nền hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả”. Đây là nhiệm vụ rất lớn và cũng là quyết tâm chính trị rất cao Đảng và Nhà nước ta nói chung và của Ngành Y tế Lâm Đồng nói riêng. Theo đó, Bệnh viện II Lâm Đồng có những giải pháp cụ thể trong công tác cải cách hành chính của Bệnh viện như sau:
Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo Bệnh viện trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính và xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu được tiến hành liên tục, thường xuyên trong Bệnh viện.
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của Bệnh viện, đảm bảo gọn nhẹ, hiệu lực và hiệu quả.
Tiếp tục thực hiện các quy tắc ứng xử, văn hóa công sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức của ngành tại Bệnh viện.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng và đầy đủ các nội dung cải cách hành chính.
Triển khai cải cách hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh: phải nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ và đặc biệt là đội ngũ viên chức làm công tác chuyên môn tại Bệnh viện; xóa bỏ tình trạng thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm, đùn đẩy trước những khó khăn, bức xúc của người bệnh và gia đình người bệnh.
Tăng cường công tác phòng ngừa và giảm thiểu các tai biến, sai sót chuyên môn, khắc phục các nguyên nhân gây tai biến, sai sót nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện. Kiểm soát việc sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định kỹ thuật; tăng cường kiểm tra việc kê đơn, bình bệnh án, bình phiếu chăm sóc, tuân thủ đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh.
Nâng cao công tác cung ứng đủ thuốc bảo đảm chất lượng; cung ứng đủ các loại thuốc, vật tư, hóa chất để phục vụ người bệnh.
Tăng cường công tác tuyên truyền lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế và lợi ích của việc thực hiện giá dịch vụ y tế mới, cơ cấu giá dịch vụ y tế mới để người dân hiểu, đồng thuận.
Đánh giá tác động của các thủ tục hành chính, phát hiện những bất cập trong quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo duy trì những thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí thấp nhất.
Tiếp tục triển khai và áp dụng hệ thống tin học trong Bệnh viện để giảm công tác in ấn, gửi các văn bản.
Tiếp tục triển khai thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà trọng tâm là học tập làm theo lời Bác “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Quy chế dân chủ trong các bệnh viện công lập”, “Quy tắc ứng xử của viên chức trong các Bệnh viện sự nghiệp”, “Văn hóa công sở” cho các CBCNV của Bệnh viện.
Chấn chỉnh và duy trì hoạt động có hiệu quả đường dây nóng theo Chỉ thị 09/CT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2013 về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng.
Thực hiện nghiêm túc công tác thực hiện thùng thư góp ý theo Thông tư 25/2015/TT-BYT ngày 01/10/2015 của Bộ Y tế vv Quy định hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả phòng tiếp dân nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp của người dân để xây dựng, điều chỉnh kịp thời và đúng pháp luật về các TTHC trong công tác khám chữa bệnh.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn tại các Khoa, Phòng. Khen thưởng thích đáng về tinh thần và vật chất cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác cải cách hành chính.
            Lãnh đạo Bệnh viện và các thành viên Ban chỉ đạo CCHC và “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đưa cải cách hành chính và công tác đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh vào công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và yêu cầu các cơ quan, Bệnh viện khắc phục trong công tác cải cách hành chính.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CCHC
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của Bệnh viện sẽ dự toán trong ngân sách chi thường xuyên năm 2016, chi phí các khoản: kiểm tra, thi đua khen thưởng, tập huấn, …
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC
1.      Lãnh đạo và các thành viên Ban chỉ đạo của Bệnh viện
Có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời chấn chỉnh và khắc phục trong công tác cải cách hành chính.
2.      Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
·  Là bộ phận thường trực giúp lãnh đạo Bệnh viện chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính.
·  Phối hợp với Phòng Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại năm 2016 cho CBVC của toàn Bệnh viện.
·  Định kỳ 3 tháng/lần phối hợp cùng phòng Tổ chức, phòng Điều dưỡng tiến hành đánh giá mức độ hài lòng của CBVC, người bệnh, gia đình người bệnh đồng thời tổng hợp kết quả báo cáo BGĐ.
·  Xây dựng các quy trình kỹ thuật Bệnh viện: các quy trình chuyên môn kỹ thuật, quy trình quản lý hồ sơ bệnh án, phác đồ điều trị năm 2016… cập nhật trên website bệnh viện và kiểm tra viêc thực hiện các phác đồ, quy trình kỹ thuật này.
·  Hướng dẫn các Khoa Phòng lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện của các Khoa Phòng.
·  Phối hợp tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện tại chổ và tuyến trên theo quy định.
·  Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học.
·  Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các Khoa Phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện và các cơ quan có liên quan.
·  Phối hợp tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế.
·  Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy trình.
·  Tổ chức công tác thường trực toàn viện.
·  Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật bệnh viện.
·  Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo cấp trên đúng thời hạn.
·  Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác.
·  Tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng lao động học tập trong nước và ở nước ngoài theo đúng quy định hiện hành.
3.      Phòng Tổ chức  Nhân sự
Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bệnh viện trong năm 2016.
Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo liên tục, đào tạo lại năm 2016 cho CBVC của toàn Bệnh viện.
Triển khai học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng và Nhà nước cho CBVC đầy đủ, kịp thời.
Rà soát lại toàn bộ nhân lực của Bệnh viện, tham mưu cho lãnh đạo điều chuyển bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn.
Tuyển dụng viên chức đúng thủ tục trình tự theo quy định hiện hành. Điều chuyển, luân phiên, đề bạt, khen thưởng, kỉ luật phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Định kỳ 3 tháng/lần phối hợp cùng phòng Tổ chức, phòng Điều dưỡng tiến hành đánh giá mức độ hài lòng của CBVC, người bệnh, gia đình người bệnh đồng thời tổng hợp kết quả báo cáo BGĐ.
    Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại các Bệnh viện; xây dựng kế hoạch năm, báo cáo cải cách hành chính định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Sở Y tế và cấp có thẩm quyền.
4.      Phòng Tài chính - Kế toán
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho từng năm.
Công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước thông qua các cuộc họp định kỳ.
Báo cáo, công khai quyết toán quý đúng thời gian quy định.
Việc thu, quản lý, sử dụng các loại phí và các khoản thu khác phải công khai, minh bạch, theo đúng pháp luật.
Cân đối ngân sách, xây dựng định mức chi tiêu văn phòng phẩm, điện, điện thoại, nước, …
Tiết kiệm chi phí tiếp khách, công tác phí, …
Có kế hoạch cải cách công tác thu viện phí nhanh gọn bằng cách ứng dụng phần mềm, tăng bàn thu viện phí để giải quyết nhanh cho người bệnh nhất là những giờ, những ngày cao điểm.
5.      Phòng Hành chính quản trị
Xây dựng định mức cũng như quy trình mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng cho các khoa phòng một cách nhanh gọn. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí các vật tư này.
Xây dựng quy trình sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ cho các khoa phòng, nhanh và kịp thời.
Tổ chức quản lý có hệ thống và khoa học các công văn đi và đến của Bệnh viện. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.
Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh(vườn hoa, cây cảnh) sạch, đẹp; đảm bảo hệ thống biển báo hướng dẫn rõ ràng. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.
- Tổ vật thiết bị xây dựng quy trình sửa chữa, mua sắm trang thiết bị nhằm tìm ra cách khắc phục sự cố các máy móc một cách nhanh nhất phục vụ cho bệnh nhân. Nghiên cứu tạo mới, cải tạo và khắc phục sự cố các phần mềm đang ứng dụng tại Bệnh viện tạo điều kiện quản lý các mặt hoạt động của Bệnh viện một cách nhanh gọn và khoa học. 
6.      Khoa khám cấp cứu
Có bàn tiếp đón, có nhân viên hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh tại vị trí thuận lợi dễ nhìn tại phòng khám và phòng cấp cứu Bệnh viện.
Xây dựng quy trình khám nhanh gọn hợp lý tại khoa khám cấp cứu theo Quyết định  1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế.
Làm hệ thống bảng hiệu các khoa phòng, hướng dẫn chi tiết cho bệnh nhân.
7.      Trưởng các Khoa, Phòng.
Tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; đảm bảo theo đúng các yêu cầu cơ bản của cải cách hành chính, cụ thể như sau:
- Các khoa điều trị tập trung nghiên cứu xây dựng quy trình cho bệnh nhân nhập, xuất viện một cách hợp lý và thuận lợi nhất. Thực hiện đúng và kịp thời các quy chế chuyên môn, quy chế cấp cứu, quy chế thường trực,.. áp dụng triệt để các quy trình kỹ thuật vào chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho công tác điều trị.
- Khoa dược xây dựng quy trình cấp phát thuốc BHYT thuận lợi cho bệnh ngoại trú, cấp thuốc nhanh gọn về các khoa nhằm phục vụ công tác điều trị một cách kịp thời.
- Khoa chống nhiễm khuẩn xây dựng quy trình giặt, tiệt trùng dụng cụ một cách thuận lợi và nhanh chóng để phục vụ công tác điều trị.
- Tăng cường quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tính tự giác của CBVC thông qua các buổi giao ban hàng ngày, các buổi học tập do Bệnh viện tổ chức.
- Tự tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của các khoa phòng và toàn Bệnh viện để củng cố và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm. Quan tâm đến đời sống của CBVC.
Trên đây là kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 của Bệnh viện II Lâm Đồng, yêu cầu các Khoa, Phòng trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc thì phản ánh trực tiếp đến Ban chỉ đạo CCHC và “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm điều chỉnh kịp thời phù hợp với các quy định hiện hành và thuận lợi nhất cho nhân dân. /.
 
Nơi nhận:                                                                                    
 - Sở Y tế ( Báo cáo);Website                                                              
- Các Khoa, Phòng, website                       
- Lưu VT, TCHC, KHTH
GIÁM ĐỐC
 
đã ký
 
Huỳnh Văn Thiên
 
 

Tác giả bài viết: ThsBs Huỳnh Ngọc Thành

Nguồn tin: Phòng KHTH Bệnh viện II Lâm Đồng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 600 giây