Quy Chế Về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ

Thứ hai - 24/04/2017 21:08
tải xuống (2)
tải xuống (2)

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      BỆNH VIỆN II                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:     /QĐ-BVII                                        Bảo Lộc, ngày    tháng     năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và công nghệ
cấp cơ sở Bệnh viện II Lâm Đồng

                                                                                 _______________________

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG
         
Căn cứ Quy chế công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ của Quy chế bệnh viện số 1895/1997/QĐ-BYT Bộ Y tế ngày 19/09/1997;
Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-SYT ngày 21/6/2011 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc “Kiện toàn cơ cấu tổ chức Bệnh viện II Lâm Đồng”;
Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BVII ngày 21/8/2015 của Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng về việc “Kiện toàn Hội đồng khoa học kỹ thuật năm 2015”;
Xét đề nghị của Hội đồng Khoa học Kỹ thuật, Phòng KHTH,
 
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và công nghệ cấp cơ sở Bệnh viện II Lâm Đồng.
Điều 2. Trưởng các khoa phòng, các thành viên Hội đồng Khoa học và công nghệ cấp cơ sở Bệnh viện II Lâm Đồng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.
 
                                                                            

 
 
 
 
 

    SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         BỆNH VIỆN II                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

QUY CHẾ 
Về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ 
cấp cơ sở Bệnh viện II Lâm Đồng
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BVII  ngày     /    /2015 của Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng)
                                                                  _____________________________________
 
Chương I
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng
 
Điều 1: Hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở Bệnh viện II Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Hội đồng) là tổ chức tư vấn cho Giám đốc về công tác khoa học và công nghệ tại Bệnh viện (BV).
Điều 2: Hội đồng có chức năng, nhiệm vụ như sau:
1. Xét duyệt những đề tài, sáng kiến Khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở, các Hướng dẫn điều trị và các Quy trình kỹ thuật của các khoa phòng và các cá nhân thuộc BV, giám định kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh trong BV
2. Tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và công nghệ triển khai thực hiện trong BV; phương hướng phát triển Khoa học và công nghệ; nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của kế hoạch Khoa học và công nghệ và giải pháp xây dựng, phát triển tiềm lực Khoa học và công nghệ của BV II.
3. Tổ chức Hội nghị khoa học, Hội nghị tập huấn, cập nhật kiến thức và đào tạo liên tục cho cán bộ CNV bệnh viện và tuyến dưới theo Quy định.
4. Kiến nghị Giám đốc BV khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ Khoa học và công nghệ, giải pháp kỹ thuật được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến sự phát triển Khoa học và công nghệ của BV.
Điều 3: Hội đồng có các quyền hạn và trách nhiệm sau:
1. Được tham dự các cuộc họp thảo luận về phương hướng và kế hoạch phát triển của BV như: xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc và các yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô,...
2. Được cung cấp các tài liệu và đến các khoa phòng trong BV nghiên cứu tình hình thực tế có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quy chế này.
3. Được đảm bảo các điều kiện cần thiết và các chế độ qui định để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng.
4. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc BV về các ý kiến tư vấn và kiến nghị của mình.
 
Chương II
Tổ chức của Hội đồng
 
Điều 4: Thành phần Hội đồng gồm có:
1. Chủ tịch Hội đồng; Phó chủ tịch Hội đồng; Thư ký Hội đồng và các Uỷ viên Hội đồng.
Ban thường trực của Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng,
Bộ phận quản lý KH&CN của BV đặt tại Phòng KHTH, có nhiệm vụ quản lý hoạt động KH&CN của BV; là đầu mối trình Giám đốc BV phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN hàng năm.
Điều 5: Ban thường trực Hội đồng có nhiệm vụ:
1. Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của các kỳ họp Hội đồng.
2. Quyết định danh sách các đại biểu tham gia các kỳ họp hoặc các hoạt động của Hội đồng.
3. Giải quyết các công việc giữa 2 kỳ họp Hội đồng.
Điều 6: Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc BV phụ trách công tác khoa học và công nghệ. Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ:
1. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng.
2. Chỉ đạo Ban thường trực Hội đồng chuẩn bị các tài liệu cần thiết về các vấn đề sẽ đưa ra thảo luận tại các kỳ họp Hội đồng; duyệt các báo cáo tài liệu trước khi đưa ra Hội đồng;
3. Thực hiện các chế độ qui định và đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của Hội đồng;
4. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Ban thường trực và toàn thể Hội đồng.
5. Trong thời gian vắng mặt Chủ tịch uỷ quyền cho Phó Chủ tịch giải quyết các công việc của Hội đồng.
Điều 7: Phó Chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồng
1. Phó chủ tịch Hội đồng do Giám đốc BV quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng KHTH BV. Phó chủ tịch Hội đồng phụ trách các công việc do Chủ tịch hội đồng phân công.
2. Thư ký Hội đồng có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
a) Soạn thảo kế hoạch hoạt động của hội đồng; chương trình làm việc và báo cáo đưa ra thảo luận ở các kỳ họp của Ban Thường trực và của Hội đồng;
b) Giải quyết các công việc của Hội đồng giữa 2 kỳ họp của Ban Thường trực;
c) Tham mưu cho Giám đốc BV thành lập các Hội đồng chuyên ngành xét duyệt thông qua đề cương và nghiệm thu các đề tài, nhiệm vụ KH&CN;
d) Được đề nghị sử dụng cơ sở, trang thiết bị của văn phòng để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng.
Điều 8: Uỷ viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng gồm các cán bộ công tác ở các Khoa Phòng chức năng BV và là các cá nhân có chuyên môn phù hợp, có tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm và năng lực trong công tác quản lý KH&CN, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.
Tổng số Uỷ viên Hội đồng sẽ do Giám đốc BV quyết định tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của BV.
Điều 9: Ủy viên Hội đồng có nhiệm vụ:
1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng.
2. Nghiên cứu trước tài liệu để đóng góp ý kiến về những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận ở Hội đồng.
3. Giữ gìn tài liệu và số liệu theo quy định về bảo mật của nhà nước.
Ủy viên Hội đồng có quyền hạn:
1. Được cung cấp những thông tin cần thiết về các vấn đề có liên quan tới các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng.
2. Kiến nghị thảo luận những vấn đề thuộc nhiệm vụ của Hội đồng.
3. Trong trường hợp cần thiết có thể được đến xem xét tại chỗ những vấn đề có liên quan đến công việc của Hội đồng.
4. Được dành một số thời gian trong giờ chính quyền để thực hiện những nhiệm vụ của Hội đồng giao. Việc hoàn thành công việc của Hội đồng được ghi nhận như việc hoàn thành kế hoạch công tác cá nhân do đơn vị phân công.
Điều 10: Nhiệm kỳ công tác của Hội đồng là 5 năm. Việc bổ nhiệmthay đổi thành viên Hội đồng do Giám đốc BV quyết định.
- Những Uỷ viên có thành tích trong các hoạt động sẽ được Hội đồng đề nghị Giám đốc BV khen thưởng.
- Những Ủy viên thành viên không còn đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ hoặc không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã qui định sẽ do Hội đồng đề nghị Trưởng Phòng Tổ chức trình Giám đốc miễn nhiệm.
 
Chương III
Phương thức hoạt động và quan hệ công tác của Hội đồng.
 
Điều 11: Các thành viên của Hội đồng hoạt động mang tính cá nhân của người làm công tác khoa học, không đại diện cho cơ quan hoặc các tổ chức nơi mình công tác và chịu trách nhiệm về các ý kiến tư vấn của mình.
Điều 12: Hội đồng họp định kỳ 3 tháng một lần vào chiều thứ 6 tuần thứ 3 của tháng cuối các quý trong năm(sau buổi sinh hoạt cập nhật kiến thức), khi cần thiết Hội đồng có thể họp bất thường, Hội đồng được sử dụng  thời gian chính quyền để tổ chức các kỳ họp của mình.
Điều 13: Ban thường trực Hội đồng có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu về những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận ở Hội đồng và chuyển đến các Uỷ viên Hội đồng trước khi họp từ 3 - 5 ngày. Tài liệu của các kỳ họp bất thường phải chuyển đến các Uỷ viên Hội đồng chậm nhất là 1 ngày trước kỳ họp.
Điều 14: Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên chính thức của Hội đồng tham dự.
Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể tổ chức họp mở rộng với sự tham gia của đại diện chính quyền, đại diện của một số Khoa Phòng trong và ngoài BV và một số nhà khoa học có uy tín. Các đại biểu này không tham gia biểu quyết về những vấn đề thảo luận tại Hội đồng.
Điều 15: Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo đa số bằng biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín ngang nhau thì ý kiến quyết định của Hội đồng thuộc bên có ý kiến của người chủ trì phiên họp. Ý kiến bằng văn bản của các thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo. Mọi ý kiến phát biểu và kiến nghị của từng Uỷ viên Hội đồng phải ghi đầy đủ trong biên bản có chữ ký của người chủ trì và của Ủy viên Thường trực kiêm thư ký. Biên bản họp Hội đồng được gửi cho Giám đốc BV, các Khoa Phòng có liên quan và nộp lưu trữ.
Điều 16: Trong thời gian 7 ngày làm việc sau khi nhận được các kiến nghị của Hội đồng, Giám đốc BV trả lời cho Hội đồng biết ý kiến của mình về các kiến nghị của Hội đồng hoặc đề nghị Hội đồng thảo luận thêm.
Điều 17: Kinh phí hoạt động
1. Chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ quỹ của Hội đồng và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của ngành(đ/v đề tài ngành).
2. Nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 về việc Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài Chính và Bộ KH&CN ban hành.
 
Chương IV
Tồ chức thực hiện
 
Điều 18: 
1. Phòng KHTH, HĐKH có trách nhiệm triển khai cho các thành viên Hội đồng, các khoa phòng BV và các cá nhân liên quan thực hiện Quy chế này.
2. Hội đồng KH&CN cấp cơ sở BV II, Trưởng các khoa phòng trực thuộc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có những vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, các khoa phòng và cá nhân có liên quan đề xuất bằng văn bản gửi về thường trực Hội đồng KH&CN để tổng hợp, trình Giám đốc BV sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.
 

Tác giả bài viết: Ths Huỳnh Ngọc Thành

Nguồn tin: HDKH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu Bệnh viện II Lâm Đồng

  Bệnh viện II Lâm Đồng được thành lập từ năm 1984 theo Quyết Định số 30/QĐ-TCUB ngày 17 tháng 01 năm 1984 Của UBND tỉnh Lâm Đồng. Hiên tại là bệnh viện đa khoa hạng II, là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân 6 huyện thị phía nam tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại có đội ngũ cán bộ chuyên khoa có...

HOC TAP TAM GUONG HO CHI MINH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 600 giây